ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BCS Birleşik Çözüm Servisleri tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz, kişisel verileri, doğrudan ziyaretçilerin kendisinden, bina, tesis, yerleşkelerinde, işyerlerinde, eklentilerinde, denetim alanlarında, üretim alanı çevresinde, avlularında, giriş kapıları, bina dış cephesi, ofis alanı girişleri, etkinlik alanları, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları ve diğer hizmet alanlarında bulunan CCTV sisteminden, internet erişildiği takdirde trafik/log kayıtları ve sair iletişim kanallarından, işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden elde etmektedir.

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülme (örneğin, 5651 sayılı Kanun uyarınca internet trafik kayıtlarının işlenmesi), hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi (örneğin, iş sağlığı/güvenliği kurallarına riayet edildiğinin takibi, bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma alanlarına izinsiz girişlerin önlenmesi), veri sorumlusunun meşru menfaati (örneğin, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının tutulması, işyeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

3. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

ZİYARETÇİ

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, TC Numarası

İletişim Bilgisi

Cep Telefonu, Eposta Adresi

Hukuk İşlem ve Uyum Bilgisi

Trafik/Log kayıtları

Çalışma Bilgisi

Kurum/Şirket ve Pozisyon

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Araç Marka ve Plakası

Görsel Bilgisi

Kamera kayıtları

 

4. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, işyerine giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi, işyeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla,  iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızla, topluluk şirketleriyle, kimlik bilgileri ve kamera kayıtlarının hizmet aldığımız güvenlik şirketleri gibi üçüncü kişilerle, iş ortaklarımızla, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla özel iş ortaklığımızın olduğu şirketlerle; bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, log kayıtlarının hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle, denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumları, sigorta şirketleri, sosyal yardım destek fonları, iş danışmanlarıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek (delil tespiti hizmeti sunan adli bilişim uzmanı gibi) üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

6. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için www.bcsturkiye.com/kvkk adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.

ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ